C Vitamini Tavuklarda Stresi Önlüyor

C Vitamini Tavuklarda Stresi Önlüyor

C Vitamini Tavuklarda Stresi Önlüyor

27/06/2018

Van Yü­zün­cü Yıl Üni­ver­si­te­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len bi­lim­sel ça­lış­ma­da, C vi­ta­mi­nin ta­vuk­lar­da stre­si ön­le­di­ği, et ve yu­mur­ta ve­ri­mi­ni ar­tır­dı­ğı be­lir­len­di.

Üni­ver­si­te­nin Ve­te­ri­ner Fa­kül­te­sinden Prof. Dr. Ali Çı­nar, stre­sin bü­tün can­lı­lar gi­bi ta­vuk­la­rı da olum­suz yön­de et­ki­le­di­ği­ni, et ve yu­mur­ta ve­ri­mi­ni dü­şür­dü­ğü­nü söy­le­di.

Yap­tık­la­rı bi­lim­sel ça­lış­ma­da, ACTH hor­mo­nu ve­re­rek bir grup ta­vuk­ta stres mey­da­na ge­tir­dik­le­ri­ni bil­di­ren Prof. Dr. Çı­nar; da­ha son­ra stres olu­şan ta­vuk­la­rı iki gru­ba ayı­ra­rak, bir gru­bu­na 5 gün bo­yun­ca C vi­ta­mi­ni ver­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti. C vi­ta­mi­ni ve­ri­len ve ve­ril­me­yen ta­vuk­la­rın çe­şit­li de­ğer­le­ri­nin kon­trol edil­di­ği­ni ifa­de eden Prof. Dr. Çı­nar, C vi­ta­mi­ni ver­di­ği­miz ta­vuk­lar­da stre­sin oluş­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Ay­rı­ca vi­ta­min ver­di­ği­miz ta­vuk­la­rın vü­cut di­renç­le­ri­nin ya­nın­da et ve yu­mur­ta ve­ri­mi­nin de art­tı­ğı­nı göz­lem­le­dik de­di. Ta­vuk eti­nin en ucuz pro­te­in kay­na­ğı ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ken Prof. Dr. Çı­nar, ta­vuk ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­ne, pi­ya­sa­da hay­van­lar için sa­tı­lan C vi­ta­mi­nin­den ver­me­le­ri­ni öner­di.

Yorum Ekle